Arbeidsomstandigheden


Mediation als AlternatiefWelkom op online Arborecht.nl. Op deze site kunt u met behulp van een inlogcode kennisnemen van een up-to-date publicatie. Na betaling kunt u de publicatie downloaden, bewaren op uw computer en voor eigen gebruik uitprinten. Nu bestellen via ActUmail.biedmeer.nl dan gebruikt u de managementstool uit de arbocatalogus snel. Onze producties zijn zo gemaakt dat u met de gratis Adobe Reader optimaal gebruik maakt van de doorschakelingen.

Gewenst bij ongewenst gedrag seksuele intimidatie

Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht

Mediation voor verwijzers, Verwijzing handreiking voor (juridische) dienstverleners naar bemiddelaar, mediator, arbiter, geschillencommissie, klachtencommissie of rechter

Checklist Opvang na potentieel traumatische incidenten. Vragenlijst voor de opvang van medewerkers die te maken hebben gehad met agressie en geweld door externen

Checklist Conflictoplossing. Vragenlijst voor de keuze van de meest kansrijke oplossingsmodaliteit

Checklist ongewenst gedrag. Vragenlijsten voor het zorgvuldig omgaan met signalen over ongewenst gedrag

Herstelbemiddeling tussen slachtoffer & pleger van intimidatie, Herstel en beperken materiële, financiële en emotionele schade.’ Tijdschrift voor de Politie 64(2002).
English abstract

Bemiddeling als Alternatief, Handreiking voor hulp- en dienstverleners Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001; 2e druk 2010. auteurs: Michael Boelrijk &  Bert la Poutré ISBN 978903133636x

`Arbo-klachtrechtals Human Resources Management instrument’, Personeelsbeleid 36 (2000)

Nieuw klachtrecht in het kader van arbeid’ Tijdschrift ArbeidsRecht(2000)

`Is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep over intimidatie begrijpelijk ?‘, Nederlands Juristen Blad 75 (2000),

Gezocht: pedo-gerichte jeugdhulpverleners, commentaar op de VOG-richtlijn.’ Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 8 (1996)

`Het mes snijdt aan twee kanten. Wapens weren van scholen’, Tijdschrift voor de Politie 57 (1995)

Actumail publishs online Methodical skills for professionals , the quality of professional practitioners (legal) service, HR specialists, HR managers, confidants and helpers. This series is especially written for lawyers, mediation staff, staff legal office and courts. The set of methodological skills for professionals, students and professionals offer insight into the description of background and significance and certainly practical application of methodological skills. Every part of the series presents a method, practice or a methodology that is coherent set of understanding of the professional actions. Each edition in this series contains a set of guidance, questionnaires and flow charts for production work. ActUmail® Arborecht.nl Burgerlijk Wetboek Arbeidsovereenkomst

BURGERLIJK WETBOEK ARBEIDSOVEREENKOMST

Wet van 6 juni 1996 vaststelling van boek 7 titel 10 Burgerlijk Wetboek zoals gepubliceerd in Staatsblad 1996 nr. 406 ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

In onderstaande tekst is gebruik gemaakt van de kleurcode© van Empathy. Zie voor uitleg over termen die niet door de wet zijn gedefinieerd de volgende pagina

inhoudsopgave:

Goed werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst met minderjarige

reglementen

Geen arbeid, wel loon

Loon tijdens ziekte

vakantie & verlof

uitbetaling vakantiedagen

gelijke behandeling

proeftijd, duur

concurrentiebeding

getuigschrift

voorkoming ziekte

Schade door werknemer

overgang onderneming

einde arbeidsovereenkomst

opzeggingsverboden

opzeggingstermijnen

proeftijd, ontslag tijdens

afkoopsom

AFDELING 1 Algemene bepalingen

Artikel 610

1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich

verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd

arbeid te verrichten.

2. Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van

een andere door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van

deze titel en de voor de andere soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van

toepassing.

Artikel 611

Goed werkgeverschap & goed werknemerschap

De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed

werknemer te gedragen.

Artikel 612

arbeidsovereenkomst minderjarige

1. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het

aangaan van een arbeidsovereenkomst. Hij staat in alles wat betrekking heeft op die

arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk, en kan zonder bijstand van zijn

wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen.

2. Indien een daartoe onbekwame minderjarige een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan en

vervolgens vier weken in dienst van de werkgever arbeid heeft verricht zonder dat zijn

wettelijke vertegenwoordiger een beroep op de in de onbekwaamheid gelegen

vernietigingsgrond heeft gedaan, wordt hij geacht de toestemming van die vertegenwoordiger

tot het aangaan van deze arbeidsovereenkomst te hebben verkregen.

3. Een onbekwame minderjarige die met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger

een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, staat in alles wat betrekking heeft op die

arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk, behoudens het bepaalde in lid 4.

4. Een onbekwame minderjarige

kan niet zonder bijstand van zijn wettelijke

vertegenwoordigerin rechte verschijnen, behalve wanneer de rechter is gebleken dat de

wettelijke vertegenwoordiger niet bij machte is zich te verklaren.

Artikel 613 reglementen

1. Een door de werkgever vastgesteld reglement is voor de werknemer slechts verbindend,

indien deze schriftelijk heeft verklaard zich met dat reglement te verenigen, en indien

tevens is voldaan aan de volgende vereisten:

1° dat een volledig exemplaar van het reglement kosteloos door of vanwege de werkgever

aan de werknemer is verstrekt;

2°. dat door of vanwege de werkgever een door deze

ondertekend volledig exemplaar van

het reglement ter inzage voor een ieder is neder gelegd ter griffie van het

kantongerecht,

binnen welks ressort de onderneming in welke het reglement geldt, is gevestigd;

3°, dat een volledig exemplaar van het reglement op een voor de werknemer gemakkelijk

toegankelijke plaats, zo mogelijk in het arbeidslokaal, zodanig is en blijft

opgehangen,

dat het duidelijk leesbaar is.

2. De nederlegging en de inzage van het reglement ter griffie geschieden kosteloos.

3. Van dit artikel kan niet worden afgeweken.

Artikel 613a

1. Indien gedurende de arbeidsovereenkomst een reglement wordt vastgesteld of het

bestaande wordt gewijzigd, is dit nieuwe of

gewijzigde reglement voor de werknemer slechts

verbindend indien een volledig exemplaar van het ontwerp daarvan of van de ontworpen

wijzigingen hem kort voor de vaststelling gedurende zodanige tijd kosteloos ter inzage

is verstrekt, dat hij zich over de inhoud behoorlijk heeft kunnen beraden.

2. Indien de werknemer na vaststelling van het nieuwe of gewijzigde reglement weigert

de verklaring af te geven, dat hij zich daarmede verenigt, wordt deze weigering aangemerkt

als een opzegging van de arbeidsovereenkomst tegen de dag waarop het nieuwe of gewijzigde

reglement in werking zal treden. Is de tijd tussen de dag waarop het nieuwe of gewijzigde

reglement aan de werknemer door of vanwege de werkgever ter verkrijging van de

bovenbedoelde verklaring is aangeboden, en die waarop het in werking zal treden, korter

dan die gedurende welke de arbeidsovereenkomst bij regelmatige beëindiging had behoren

voort te duren, dan is de werkgever schadeplichtig.

3. Van dit artikel kan niet worden afgeweken.

Artikel 613b

De werknemer kan niet verklaren dat hij zich verbindt zich met elk in de toekomst vast te

stellen reglement of met elke toekomstige wijziging van een bestaand reglement te

verenigen.

Artikel 613c

Van de bepalingen van het reglement kan alleen dan bij bijzondere overeenkomst worden

afgeweken, indien deze schriftelijk is aangegaan.

Artikel 614

De termijn, bedoeld in artikel 52 lid 1 onder d van Boek 3, begint met betrekking tot

uit deze titel voortvloeiende vernietigingsgronden met de aanvang van de dag volgende op

die waarop een beroep op het beding is gedaan.

Artikel 615

De bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing ten aanzien van personen in dienst

van staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam, tenzij

zij, hetzij voor of bij de aanvang van de dienstbetrekking door of namens partijen.

hetzij bil wet of verordening, van toepassing zijn verklaard.

AFDELING 2 Loon

Artikel 616

De werkgever is verplicht de werknemer zijn loon op de bepaalde tijd te voldoen.

Artikel 617

1. De vastgestelde vorm van loon mag niet anders zijn dan:

a. geld;

b. indien die vorm van loon gewoonte is of wenselijk is wegens de aard van de

onderneming van de werkgever: zaken, geschikt voor het persoonlijk gebruik van de

werknemer en zijn huisgenoten, met uitzondering van alcoholhoudende drank en andere voor

de gezondheid schadelijke genotmiddelen;

c. het gebruik van een woning, alsmede verlichting en verwarming daarvan:

d. diensten, voorzieningen en werkzaamheden door of voor rekening van de werkgever te

verrichten, onderricht, kost en inwoning daaronder begrepen;

e. effecten, vorderingen, andere aanspraken en bewijsstukken daarvan en bonnen.

2. Aan de in lid 1 onder b, c end bedoelde zaken, diensten en voorzieningen mag geen

hogere waarde worden toegekend dan die welke met de werkelijke waarde daarvan overeenkomt.

Artikel 618

Indien geen loon is vastgesteld, heeft de werknemer aanspraak op het loon dat ten tijde

van het sluiten van de overeenkomst voor arbeid als de overeengekomen gebruikelijk was

of, bij gebreke van een dergelijke maatstaf op een loon dat met inachtneming van de

omstandigheden van het geval naar billijkheid wordt bepaald.

Artikel 619

1, Indien het loon voor het geheel of voor een gedeelte bestaat in een bedrag dat

afhankelijk is gesteld van enig gegeven dat uit de boeken, bescheiden of andere

gegevensdragers van de werkgever moet kunnen blijken, heeft de werknemer het recht van de

werkgever overlegging te verlangen van zodanige bewijsstukken, als hij nodig heeft om dat

gegeven vast te kunnen stellen.

2.Partijen kunnen bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement overeenkomen aan wie,

in afwijking van lid 1, overlegging van genoemde bewijsstukken zat geschieden. Als zodanig

kunnen niet worden aangewezen werknemers die ten dienste van de werkgever met de boekhouding

zijn belast.

3.Slechts aan de werknemer komt de bevoegdheid toe om ter vernietiging van een beding

dat afwijkt van lid 1 of lid 2, tweede zin, een beroep op de vernietigingsgrond te doen.

4.De overlegging van de bewijsstukken door of vanwege de werkgever geschiedt

desverlangd onder de uitdrukkelijke verplichting tot geheimhouding door de werknemer en

degene die hem overeenkomstig lid 2 vervangt; deze kan echter nimmer tot geheimhouding

tegenover de werknemer worden verplicht, behoudens voor zover het betreft de winst in de

onderneming van de werkgever of in een deel daarvan gemaakt.

Artikel 620

1, De voldoening van het in geld vastgestelde loon geschiedt in Nederlands wettig

betaalmiddel of door girale betaling overeenkomstig artikel 114 van Boek 6.

2.De voldoening van het in geld vastgestelde loon kan in buitenlands geld geschieden,

indien dit overeengekomen is. De werknemer is echter bevoegd voldoening in Nederlands geld

te verlangen met ingang van de tweede komende betaaldag. Indien omrekening nodig is,

geschiedt deze naar de koers, bedoeld in de artikelen 124 en 126 van Boek 6.

3.0e voldoening van het in andere bestanddelen dan in geld vastgestelde loon geschiedt

volgens hetgeen daarover is overeengekomen of, als daarover niets is overeengekomen,

volgens het gebruik.

Artikel 621

1.Voldoening van het loon, anders dan bij artikel 620 is bepaald tot in andere vormen is

vastgesteld dan door artikel 617 is toegestaan, is niet bevrijdend. De werknemer behoudt

het recht om het verschuldigde loon tot zo dit in een andere vorm dan geld is vastgesteld,

de waarde van de verschuldigde prestatie van de werkgever te vorderen zonder gehouden te

zijn het bij de niet-bevrijdende voldoening ontvangene terug te geven.

2.Niettemin kan de rechter bij toewijzing van de vordering van de werknemer de

veroordeling beperken tot zodanig bedrag als hem met het oog op de omstandigheden billijk

zal voorkomen, maar uiterlijk tot de som waarop de door de werknemer geleden schade zal

worden vastgesteld.

3.Een rechtsvordering van de werknemer op grond van dit artikel verjaart door verloop van

zes maanden na de dag waarop de niet-bevrijdende voldoening plaatsvindt.

Artikel 622

De voldoening van in geld vastgesteld loon die niet met toepassing van artikel 114 van

Boek 6 plaatsvindt geschiedt hetzij ter plaatse waarde arbeid in de regel wordt verricht,

hetzij ten kantore van de werkgever indien dit gelegen is in dezelfde gemeente als die

waarin de meerderheid van de werknemers woont, hetzij aan de woning van de werknemer, ter

keuze van de werkgever.

Artikel 623

1.De werkgever is verplicht het in geld naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen

telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet

worden berekend, met dien verstande dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan

één week en niet langer is dan één maand.

2.Het tijdvak na afloop waarvan het loon moet worden voldaan, kan bij schriftelijke

overeenkomst of bij reglement worden verlengd, maar niet langer dan tot een maand wanneer

het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een week

of korter is, en tot niet langer dan tot een kwartaal wanneer het tijdvak waarover het

loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een maand of langer is.

3.Slechts aan de werknemer komt de bevoegdheid toe om ter vernietiging van een beding

dat afwijkt van dit artikel, een beroep op de vernietigingsgrond te doen.

Artikel 624

1.Indien het in geld vastgestelde loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te

verrichten arbeid, houdt de werkgever de betalingstermijnen aan die gelden voor het naar

tijdruimte vastgestelde loon voor vergelijkbare arbeid, tenzij met inachtneming van

artikel 623 andere termijnen zijn overeengekomen.

2.Indien op de betaaldag het bedrag van het loon als genoemd in lid 1 nog niet te

bepalen is, is de werkgever verplicht tot voldoening van een voorschotten bedrage van het

loon waarop de werknemer gemiddeld per betalingstermijn aanspraak kon maken over de drie

maanden voorafgaande aan de betaaldag tot indien dat niet mogelijk is, ten bedrage van het

voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon.

3.Schriftelijk kan worden overeengekomen dat het voorschot op een lager bedrag wordt

gesteld, maar niet op minder dan drie vierde van het gemiddelde loon over drie maanden

voorafgaande aan de betaaldag onderscheidenlijk van het voor vergelijkbare arbeid

gebruikelijke loon.

4.Voor zover het in geld vastgestelde loon bestaat in een bedrag dat afhankelijk is

gesteld van enig gegeven dat uit de boeken, bescheiden of andere gegevensdragers van de

werkgever moet kunnen blijken, is de werkgever tot voldoening verplicht telkens wanneer

het bedrag van dat loon kan worden bepaald, met dien verstande dat ten minste eenmaal per

jaar voldoening plaatsvindt.

5.Slechts aan de werknemer komt de bevoegdheid toe om ter vernietiging van een beding

dat afwijkt van dit artikel, een beroep op de vernietigingsgrond te doen.

Artikel 625

1. Voor zover het in geld vastgesteld loon of het gedeelte dat overblijft na aftrek van

hetgeen door de werkgever overeenkomstig artikel 628 mag worden verrekend, en na aftrek

van hetgeen waarop derden overeenkomstig artikel 633 rechten doen gelden, niet wordt

voldaan uiterlijk de derde werkdag na die waarop ingevolge de artikelen 623 en 624 lid 1

de voldoening had moeten geschieden, heeft de werknemer, indien dit niet-voldoen aan de

werkgever is toe te rekenen, aanspraak op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging

bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke

volgende werkdag een procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft

van het verschuldigde te boven zal gaan. Niettemin kan de rechter de verhoging beperken

tot zodanig bedrag als hem met het oog op de omstandigheden billijk zal voorkomen.

2. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Artikel 626

1. De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de

werknemer een schriftelijke opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de bedragen

waaruit dit is samengesteld, van de bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden.

alsmede van het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer

over de termijn waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens de

Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag aanspraak heeft, tenzij zich ten opzichte van de

vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan.

2. De opgave vermeldt voorts de naam van de werkgever en van de werknemer, de termijn

waarover het loon is berekend, alsmede de overeengekomen arbeidsduur

3. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Artikel 627

Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid

niet heeft verricht.

Artikel 628

Geen arbeid, wel loon

1. De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de

overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een

oorzaak die

in redelijkheid voor

rekeningvan de werkgever behoort te komen.

2. Indien hem krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens enige

verzekering of uit enig fonds waarin de deelneming is overeengekomen bij of

voortvloeit

uit de arbeidsovereenkomst, een geldelijke uitkering toekomt, wordt het loon verminderd

met het bedrag van die uitkering.

3. Indien het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, zijn de

bepalingen van dit artikel van toepassing, met dien verstande dat als loon wordt beschouwd

het gemiddelde loon dat de werknemer, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende

die tijd had kunnen verdienen.

4. Het loon wordt echter verminderd met het bedrag van de onkosten die de werknemer

zich door het niet-verrichten van de arbeid heeft bespaard.

5. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, tenzij bij

schriftelijke overeenkomst of bij reglement.

Artikel 628a

1. Indien een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en

de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht

niet zijn vastgelegd, dan

wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, heeft

de werknemer voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft

verricht, recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij

drie uur

arbeidzou hebben verricht.

2. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Artikel 629

Loon tijdens ziekte

1. Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het maximum dagloon, bedoeld in

artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, behoudt de

werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70% van het naar

tijdruimte vastgestelde loon, maar ten minste op het voor hem geldende

wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat

hij daartoe door ziekte of door zwangerschap of bevalling verhinderd was. Indien

de werkgever de aangifte, bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Ziektewet

later doet dan in dat artikel is voorgeschreven, wordt dit tijdvak met de duur

van de vertraging verlengd.

2. Voor de werknemer die ten behoeve van zijn werkgever uitsluitend of

nagenoeg uitsluitend huiselijke of persoonlijke diensten op minder dan drie

dagen per week verricht, geldt het in lid 1 bedoelde recht voor een tijdvak van

zes weken.

3. De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht niet: 

a. indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een

gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie

heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde

belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;

b. voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt

belemmerd of vertraagd;

c. voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder

deugdelijke grond passende arbeid voor de werkgever of voor een door de

werkgever met toestemming van het Landelijk instituut sociale verzekeringen

aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt niet

verricht.

4. Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering

die de werknemer toekomt krachtens enige wettelijke voorgeschreven verzekering

of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de werknemer deelneemt.

Het loon wordt voorts verminderd met het bedrag van de inkomsten, door de

werknemer in of buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die hij heeft

verricht gedurende de tijd dat hij, zo hij daartoe niet verhinderd was geweest,

de bedongen arbeid zou kunnen verrichten.

5. De werkgever is bevoegd de betaling van het in lid 1 bedoelde loon op te

schorten voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan door de

werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken

van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te

stellen.

6. De werkgever kan geen beroep meer doen op enige grond het loon geheel of

gedeeltelijk niet te betalen of de betaling daarvan op te schorten, indien hij

de werknemer daarvan geen kennis heeft gegeven onverwijld nadat hij hem het

vermoeden van het bestaan daarvan is gerezen of redelijkerwijs had behoren te

rijzen.

7. Artikel 628 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

8. Van dit artikel kan ten nadele van de werknemer slechts in zoverre worden

afgeweken dat bedongen kan worden dat de werknemer voor de eerste twee dagen van

het in lid 1 en lid 2 bedoelde tijdvak geen recht op loon heeft.

9. Voor de toepassing van de leden 1 en 8 worden perioden waarin de werknemer

ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten,

samengesteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken

opvolgen.

Artikel 629a

1. De rechter wijst een vordering tot betaling van loon als bedoeld in

artikel 629 af, indien bij de eis niet een verklaring is gevoegd van een

deskundige, benoemd door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, omtrent

de verhindering van de werknemer om de bedongen of andere passende arbeid te

verrichten.

2. Lid 1 geldt niet indien de verhindering niet wordt betwist of het

overleggen van de verklaring in redelijkheid niet van de werknemer kan worden

gevergd.

3. De deskundige, die zijn benoeming heeft aanvaard, is verplicht zijn

onderzoek onpartijdig en naar beste weten te volbrengen.

4. De deskundige die de hoedanigheid van arts bezit, kan de voor zijn

onderzoek van belang zijnde inlichtingen over de werknemer inwinnen bij de

behandelend arts of de behandelende artsen. Zij verstrekken de gevraagde

inlichtingen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van de werknemer

niet onevenredig wordt geschaad.

5. De rechter kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve bevelen dat

de deskundige zijn verklaring nader schriftelijk of mondeling toelicht of

aanvult.

6. De werknemer wordt ter zake van een vordering als bedoeld in het eerste

lid slechts in de kosten van de werkgever als bedoeld in artikel 56 van het

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering veroordeeld in geval van kennelijk

onredelijk gebruik van procesrecht.

7. Bij collectieve arbeidsovereenkomsten of bij regeling door of namens een

daartoe bevoegd bestuursorgaan kan worden bepaald dat de in het eerste lid

bedoelde deskundige door een andere dan het Landelijk instituut sociale

verzekeringen wordt aangewezen.

Artikel 629b

1. De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon voor

een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij, hetzij tengevolge van de

vervulling van een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde

verplichting, welke vervulling niet in zijn vrije tijd kon geschieden, hetzij tengevolge

van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, verhinderd is geweest zijn arbeid te

verrichten.

2. Onder zeer bijzondere omstandigheden worden voor de toepassing van dit artikel in

ieder geval begrepen: de bevalling van de echtgenote van de werknemer of zijn

geregistreerde partner en het overlijden en

de lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of een van zijn bloed- en aanverwanten in de

rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn. Onder de vervulling van een door de wet

of overheid opgelegde verplichting wordt begrepen de uitoefening van het actief kiesrecht.

3. Artikel 628 leden 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.

4. Van dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden

afgeweken.

Artikel 630

1. De werkgever die tijdelijk is verhinderd het loon, voor zover dit in een andere vorm

dan in geld is vastgesteld, te voldoen zonder dat deze verhindering het gevolg is van een

eigen toedoen van de werknemer, is aan deze een vergoeding schuldig, waarvan het bedrag

bij overeenkomst wordt vastgesteld of, bij gebreke van een overeenkomst, door de rechter

wordt bepaald volgens het gebruik of de billijkheid.

2. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Artikel 631

1. Een beding waarbij de werkgever het recht krijgt enig bedrag van het loon op de

betaaldag in te houden, is nietig, onverminderd de bevoegdheid van de werknemer om de

werkgever een schriftelijke volmacht te verlenen om uit het uit te betalen loon betalingen

in zijn naam te verrichten. Deze volmacht is te allen tijde herroepelijk.

2. Bedingen waarbij de werknemer zich jegens de werkgever verbindt het ontvangen loon

of zijn overige inkomsten of een gedeelte daarvan op bepaalde wijze te besteden, en

bedingen waarbij de werknemer zich verbindt zijn benodigdheden op een bepaalde plaats of

bij een bepaalde persoon aan te schaffen, zijn nietig.

3.De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het beding waarbij de werknemer zich

verbindt:

a. deel te nemen in een fonds waarop de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing is

enten aanzien waarvan aan de voorschriften van die wet wordt voldaan;

b. bij te dragen tot de premiebetaling voor een verzekering overeenkomstig de

voorschriften dienaangaande door de Pensioen- en spaarfondsenwet gesteld;

c. deel te nemen in enig ander fonds dan in onderdeel a bedoeld, mits dat fonds voldoet

aan de voorwaarden, bij algemene maatregel van bestuur gesteld;

d. deel te nemen aan een regeling tot sparen te zijnen behoeve, anders dan in de

onderdelen a tot en met c bedoeld, mits die regeling voldoet aan de voorwaarden, bij

algemene maatregel van bestuur gesteld.

4 Voor de nakoming van een beding als bedoeld in lid 3 mag de werkgever de daartoe

nodige bedragen op het loon van de werknemer inhouden; hij is alsdan verplicht deze

bedragen overeenkomstig het beding ten behoeve van de werknemer te voldoen.

5. Op de deelneming door een minderjarige aan een regeling als bedoeld in lid 3 is

artikel 612 van overeenkomstige toepassing.

6. Indien de werknemer ingevolge een nietig beding als bedoeld in lid 2 een

Overeenkomst met de werkgever of een derde heeft aangegaan, heeft hij het recht hetgeen

hij uit dien hoofde heeft voldaan van de werkgever te vorderen. Indien hij de Overeenkomst

met de werkgever heeft aangegaan, heeft hij bovendien de bevoegdheid de Overeenkomst te

vernietigen.

7. De rechter kan hij toewijzing van een vordering van de werknemer op grond van lid 6

de verplichting tot betaling van de werkgever beperken tot zodanig bedrag als hem met het

oog op de omstandigheden billijk voorkomt, maar uiterlijk tot de som waarop hij de door de

werknemer geleden schade vaststelt.

8. Een rechtsvordering van de werknemer op grond van dit artikel verjaart door verloop

van zes maanden na de dag van het ontstaan van het vorderingsrecht.

Artikel 632

verrekening met loon

1. Behalve bil het einde van de arbeidsovereenkomst is verrekening door de werkgever van

zijn schuld terzake van het uit te betalen loon slechts toegelaten met de volgende

vorderingen op de werknemer:

a. de door de werknemer aan de werkgever verschuldigde schadevergoeding;

b. de boetes, door de werknemer volgens artikel 650 aan de werkgever verschuldigd, mits

door deze een schriftelijk bewijs wordt afgegeven, die het bedrag vermeldt van iedere

boete alsmede de tijd waarop en de reden waarom zij is opgelegd, met opgave van de

overtreden bepaling van het reglement of van een schriftelijk aangegane Overeenkomst;

c. de voorschotten op het loon, door de werkgever in geld aan de werknemer verstrekt,

mits daarvan schriftelijk blijkt;

d. het bedrag van hetgeen op het loon te veel is betaald;

e. de huurprijs van een woning of een andere ruimte, een stuk grond of van werktuigen,

machines en gereedschappen, door de werknemer in eigen bedrijf gebruikt, en die bil

schriftelijke overeenkomst door de werkgever aan de werknemer zijn verhuurd.

2. Verrekening heeft geen plaats op het deel van het loon waarop beslag onder de

werkgever niet geldig kan zijn. Ter zake van hetgeen de werkgever krachtens lid 1,

onderdeel b, zou kunnen vorderen, mag door hem bil elke voldoening van het loon niet meer

worden verrekend dan een tiende gedeelte van het in geld vastgestelde loon dat alsdan zou

moeten worden voldaan.

3. Hetgeen de werkgever uit hoofde van een op het loon gelegd beslag inhoudt, komt in

mindering op het voor verrekening toegelaten maximum.

4. Een beding waardoor de werkgever een ruimere bevoegdheid tot verrekening zou

krijgen, is vernietigbaar, met dien verstande dat de werknemer bevoegd is tot vernietiging

terzake van elke afzonderlijke verrekeningsverklaring van de werkgever die van de

geldigheid van het beding uitgaat.

Artikel 633

1. Overdracht, verpanding of elke andere handeling waardoor de werknemer enig rechtop zijn

loon aan derden toekent, is slechts in zover geldig als een beslag op zijn loon geldig zou

zijn.

2. Een volmacht tot de vordering van loon wordt schriftelijk verleend. Deze volmacht is

te allen tijde herroepelijk.

3. Van dit artikel kan niet worden afgeweken.

AFDELING 3 Vakantie en verlof

Artikel 634

1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen

arbeidsduur rechtop loon heeft gehad aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de

overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar

is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.

2. De werknemer die over een deel van een jaar recht op loon heeft gehad, verwerft over

dat deel aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij

recht zou hebben gehad als hij gedurende het gehele jaar recht had op loon over de

volledige overeengekomen arbeidsduur.

3. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een bevoegd

publiekrechtelijk orgaan kan ten aanzien van werknemers wier arbeidsovereenkomst eindigt

nadat deze ten minste een maand heeft geduurd, van lid 2 worden afgeweken in dier voege

dat de aanspraak op vakantie wordt berekend over tijdvakken van een maand.

Artikel 635

1. In afwijking van artikel 634 verwerft de werknemer aanspraak op vakantie over het

tijdvak, gedurende hetwelk hij geen recht heeft op in geld vastgesteld loon, omdat:

a. hij, anders dan voor eerste oefening. als dienstplichtige is opgeroepen ter

vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst;

b. hij vakantie als bedoeld in artikel 641 lid 3 geniet;

c. hij, met toestemming van de werkgever, deelneemt aan een bijeenkomst die wordt

georganiseerd door een vakvereniging waarvan hij lid is;

d. hij, anders dan tengevolge van de arbeidsongeschiktheid, bedoeld in de leden 2 en 3,

tegen zijn wil niet in staat is om de overeengekomen arbeid te verrichten;

e. hij verlof als bedoeld in artikel 643 geniet.

2. In afwijking van artikel 634 verwerft de vrouwelijke werknemer die niet gedurende

een geheel jaar aanspraak op loon verwerft, over de volledige overeengekomen arbeidsduur

wegens zwangerschap of bevalling aanspraak op vakantie over het tijdvak dat zij recht

heeft op ziekengeld in verband met haar bevalling.

3. In afwijking van artikel 634 verwerft de werknemer die de bedongen arbeid niet

verricht wegens ziekte, ongeacht of hij aanspraak heeft op loon, aanspraak op vakantie

over het tijdvak van de laatste zes maanden waarin de arbeid niet werd verricht, met dien

verstande dat tijdvakken worden samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van

minder dan een maand opvolgen. De werknemer die de bedongen arbeid slechts voor een

gedeelte van de overeengekomen arbeidsduur niet verricht wegens ziekte, verwerft slechts

aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou

hebben gehad als hij gedurende de volledige arbeidsduur arbeid zou hebben verricht. Indien

de ziekte door opzet van de werknemer is ontstaan of het gevolg is van een gebrek waarover

hij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst opzettelijk valse inlichtingen heeft

gegeven, verwerft de werknemer evenmin aanspraak op vakantie.

4. De aanspraak, bedoeld in de leden 1, onder d, 2 en 3, vervalt indien de

arbeidsovereenkomst door opzegging van de werknemer eindigt alvorens de arbeid is hervat.

5. De jeugdige werknemer verwerft aanspraak op vakantie over de tijd die hij besteedt

aan het volgen van het onderricht waartoe hij krachtens de wet door de werkgever in de

gelegenheid moet worden gesteld.

Artikel 636

Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht

wegens een van de redenen, bedoeld in artikel 629 leden 2 en 3, en artikel 635, kunnen

slechts met instemming van de werknemer door de werkgever worden aangemerkt als vakantie.

Artikel 637 vakantiedagen

In afwijking van artikel 636 kan bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement worden

overeengekomen dat dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de bedongen arbeid

niet heeft verricht wegens de reden, bedoeld in artikel 635 lid 3, als vakantiedagen

worden aangemerkt, met dien verstande dat hij ten minste recht houdt op vakantie, bedoeld

in artikel 634.

Artikel 638

1. De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast voor zover

in de vaststelling niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst of reglement danwel bij

of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een bevoegd

publiekrechtelijk orgaan of de wet. Deze vaststelling vindt na overleg met de werknemer

plaats en voorts, tenzij gewichtige redenen dit verhinderen, zo tijdig, dat de werknemer

gelegenheid heeft tot het treffen van voorbereidingen voor de besteding van die vakantie.

2. De werkgever is verplicht de werknemer wiens aanspraak op vakantie daartoe

toereikend is, desverlangd jaarlijks op zodanige wijze vakantie te verlenen, dat de

werknemer gedurende twee opeenvolgende weken of, indien de bedrijfsvoering dit

noodzakelijk maakt danwel de werknemer dit wenst, tweemaal een week geen arbeid behoeft te

verrichten.

3. De werkgever draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat de werknemer de in lid 2

bedoelde ononderbroken vakantie kan opnemen in de periode tussen 30april en 1 oktober

4. De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen aanwezig zijn, na overleg met de

werknemer, het vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen.

5. De schade die de werknemer ten gevolge van de wijziging van het tijdvak lijdt, wordt

door de werkgever vergoed.

6. De werkgever is verplicht de werknemer wiens aanspraak op vakantie daartoe

toereikend is, de overige vakantiedagen te verlenen, tenzij gewichtige redenen zich

daartegen verzenen.

Artikel 639

1. De werknemer behoudt gedurende zijn vakantie recht op loon.

2. Indien hierin bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een

bevoegd publiekrechtelijk orgaan is voorzien, kan de werkgever aan zijn verplichting om

gedurende de vakantie loon te betalen voldoen hetzij door aan de werknemer vakantiebonnen

over te dragen ten laste van een fonds, hetzij door betaling aan een fonds ten laste

waarvan de werknemer gelijkwaardige rechten verwerft. Voor de toepassing van dit artikel

worden vakantiebonnen als loon beschouwd.

Artikel 640

De werknemer kan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst geen afstand doen van zijn

aanspraak op vakantie tegen schadevergoeding.

Artikel 641 Uitbetaling vakantiedagen

bij einde overeenkomst

1. Een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie

heeft, heeft recht op een uitkering in geld tot een bedrag van het loon over een tijdvak

overeenkomend met de aanspraak, tenzij artikel 639 lid 2 van toepassing is.

2. De werkgever is verplicht aan de werknemer een verklaring uit te reiken waaruit

blijkt over welk tijdvak de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog

aanspraak op vakantie heeft.

3. Indien de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat, heeft hij tegenover de

nieuwe werkgever aanspraak op vakantie zonder behoud van loon gedurende het tijdvak

waarover hij blijkens de in lid 2 bedoelde verklaring nog aanspraak op vakantie had.

Artikel 642

Een rechtsvordering tot toekenning van vakantie verjaart door verloop van

VIJF jaren na de

laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

Artikel 643 Verlof wegens vergaderingen publieke

organen

1. De werknemer kan verlangen dat de werkgever hem verlof zonder behoud van loon verleent

voor het als lid bijwonen van vergaderingen van

de Eerste Kamer der Staten-Generaal, van

vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen die bij rechtstreekse

verkiezing worden samengesteld, uitgezonderd echter de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

alsmede van commissies uit deze organen. Deze bepaling vindt mede toepassing op de

werknemer die deel uitmaakt van een met algemeen bestuur belast orgaan van een waterschap.

2. Indien daarover tussen de werkgever en de werknemer geen overeenstemming bestaat,

stelt de rechter op verzoek van de meest gerede partij vast in welke mate dit verlof

behoort te worden verleend. De rechter beoordeelt in hoever, gezien het belang dat de

werknemer aan de in lid 1 bedoelde vergaderingen kan deelnemen, in redelijkheid van de

werkgever kan worden gevergd dat de werknemer afwezig is. De beschikking van de

rechter is uitvoerbaar bij voorraad.

3. De leden 1 en 2 vinden overeenkomstige toepassing op wethouders en leden van het

dagelijks bestuur van een waterschap, wier functie niet als een volledige wordt bezoldigd.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald, welke gedeputeerdenfuncties en

wethoudersfuncties voor de toepassing van dit artikel als volledig bezoldigd worden

aangemerkt.

4. Dit artikel blijft buiten toepassing ten aanzien van die groepen werknemers voor wie

uit hoofde van verlening van rijksvergoeding hij of krachtens de wet een andere regeling

is vastgesteld.

Artikel 644

1. De werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind,

onderscheidenlijk de werknemer die blijkens verklaringen uit het bevolkingsregister op

hetzelfde adres woont als een kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind als

eigen kind op zich heeft genomen, heeft rechtop verlof zonder behoud van loon.

Indien de

ter zake van het rechtop het verlof in de eerste volzin gestelde voorwaarden ten aanzien

van meer kinderen van de werknemer met ingang van hetzelfde tijdstip worden vervuld,

bestaat het recht slechts ten aanzien van één van die kinderen.

2. Het verlof bedraagt een aaneengesloten periode van ten hoogste zes maanden over ten

hoogste dat deel van de arbeidsduur per week dat twintig uren te boven gaat. Geen rechtop

verlof bestaat over tijdvakken gelegen na de datum waarop het kind als leerling kan worden

toegelaten tot de basisschool.

3. Het recht bestaat slechts indiende arbeid in Nederland wordt verricht en de

arbeidsovereenkomst ten minste een jaar heeft geduurd. Artikel 673 lid 1 is van

overeenkomstige toepassing.

4, De werknemer meldt het voornemen om verlof op te nemen ten minste twee maanden voor

het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werkgever onder opgave van de

periode, het aantal uren en de spreiding daarvan over de week. De tijdstippen van ingang en

einde van het verlof kunnen afhankelijk worden gesteld van de datum van de bevalling, van

het einde van het bevallingsverlof of van de aanvang van de verzorging.

5. De werkgever is verplicht in te stemmen met een verzoek van de werknemer om het

verlof niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden,

tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzenen. De werkgever behoeft aan het verzoek

niet met Ingang van een vroeger tijdstip gevolg te geven dan vier weken na het verzoek. In

het geval dat het verlof met toepassing van de eerste volzin na het tijdstip van ingang

daarvan niet wordt voortgezet, vervalt het rechtop het overige deel van dat verlof

6. De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de spreiding van de uren over de week

op grond van gewichtige redenen wijzigen, tot vier weken voor het tijdstip van ingang van

het verlof,

7. Van de leden 1 tot en met 6 kan slechts worden afgeweken bij collectieve

arbeidsovereenkomst of bil regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan,

mits het aantal uren verlof waarop de werknemer op grond van die regeling recht heeft, ten

minste gelijk is aan het aantal uren waarop hij recht zou hebben bij de toepassing van de

eerste volzin van lid 2.

Artikel 645

Van de artikelen 634 tot en met 643 kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken,

tenzij zodanige afwijking bij die artikelen is toegelaten.

AFDELING 4 Gelijke behandeling

Artikel 646

1. De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen

bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken van onderricht aan de

werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de bevordering en bij de beëindiging van de

arbeidsovereenkomst. Niet onder de arbeidsvoorwaarden zijn begrepen uitkeringen of

aanspraken ingevolge pensioenregelingen.

2. Van de eerste zin van lid 1 mag, voor zover het betreft het aangaan van de

arbeidsovereenkomst en het verstrekken van onderricht, worden afgeweken in die gevallen

waarin het geslacht bepalend is. Daarbij is artikel

5, derde lid, van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwenvan

overeenkomstige toepassing.

3. Van de eerste zin van lid 1 mag worden afgeweken indien het bedingen betreft die op

de bescherming van de vrouw, met name in verband met

zwangerschap of

moederschap, betrekking hebben.

4. Van de eerste zin van lid 1 mag worden afgeweken indien het bedingen betreft die

vrouwelijke werknemers in een bevoorrechte positie beogen te plaatsen

ten einde feitelijke ongelijkheden op te heffen of te verminderen en het onderscheid in

een redelijke verhouding staat tot het beoogde doel.

5. In dit artikel wordt onder onderscheid tussen mannen en vrouwen verstaan direct en

indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen. Onder direct

onderscheid wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en

moederschap. Onder indirect onderscheid wordt verstaan onderscheid op grond van andere

hoedanigheden dan het geslacht, bijvoorbeeld echtelijke staat of gezinsomstandigheden, dat

onderscheid op grond van geslacht tot gevolg heeft.

6. Het in lid 1 neergelegde verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect

onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is.

7. Een beding in strijd met de eerste zin van lid 1 is nietig.

8. Indien degene die meent dat te zijnen nadeel een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in dit artikel, in rechte feiten aanvoert die

dat onderscheid kunnen doen vermoeden, dient de

wederpartij te bewijzen dat niet in strijd met dit artikel is

gehandeld. (actualiteit: lid 8 is ingevoegd bij wet van 13

december 2000)

Artikel 647

1. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever wegens de omstandigheid

dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op lid 1 van artikel 646, is

vernietigbaar.

2. Indiende werknemer niet binnen twee maanden na de beëindiging een beroep op deze

vernietigingsgrond doet, vervalt zijn bevoegdheid daartoe. Artikel 55 van Boek 3 is niet

van toepassing.

3. Een rechtsvordering in verband met de vernietiging verjaart door verloop van zes

maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst geëindigd is.

4. De beëindiging, bedoeld in de eerste zin van artikel 646 lid 1, maakt de werkgever

niet schadeplichtig.

Artikel 648 Vervallen.

AFDELING 5 Enkele bijzonders bedingen in de arbeidsovereenkomst

Artikel 650

1. De werkgever kan slechts boete stellen op de overtreding van voorschriften van een

reglement, indien die voorschriften bepaaldelijk zijn aangeduid en

de boete in het reglement is aangegeven.

2. De overeenkomst waarbij boete wordt bedongen, wordt schriftelijk aangegaan.

3. De overeenkomst of het reglement waarbij boete is bedongen, vermeldt nauwkeurig de

bestemming van de boete. Zij mogen noch onmiddellijk noch middellijk strekken tot

persoonlijk voordeel van de werkgever zelf of van degene aan wie de werkgever de

bevoegdheid heeft verleend om aan werknemers een boete op te leggen.

4. Iedere boete, in een reglement of in een overeenkomst bedongen, is op een bepaald

bedrag gesteld, uitgedrukt in het geld waarin het loon in geld is vastgesteld.

5. Binnen een week mag aan de werknemer geen hoger bedrag aan gezamenlijke boetes

worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon voor een halve dag.

Geen afzonderlijke boete mag hoger dan dit bedrag worden gesteld.

6. Elk beding in strijd met enige bepaling van dit artikel is nietig. Echter mag, doch

alleen ten aanzien van werknemers wier in geld vastgesteld loon meer bedraagt dan het voor

hen geldende minimumloon bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement van de

bepalingen van de leden 3, 4 en 5 worden afgeweken. Is zulks geschied, dan zal de rechter

steeds bevoegd zijn de boete op een kleinere som te bepalen, indien de opgelegde boete hem

bovenmatig voorkomt.

7. Ondergaat het bedrag van het loon, genoemd in lid 6, wijziging, dan wordt de werking

van bedingen waarbij van de leden 3, 4 en 5 is afgeweken, geschorst jegens de werknemer

wiens in geld vastgesteld loon niet meer bedraagt dan het gewijzigde bedrag van het

minimumloon.

8. Onder het stellen en bedingen van boete in de zin van dit artikel wordt begrepen het

door de werkgever bedingen van boete als bedoeld in de artikelen 91 tot en met 94 van Boek

8.

Artikel 651

1, De mogelijkheid een boete op te leggen laat het rechtop schadevergoeding op grond van

de wet onverlet. Echter mag de werkgever terzake van een zelfde feit niet boete heffen en

tevens schadevergoeding vorderen,

2. Elk beding in strijd met de tweede zin van lid 1 is nietig.

Artikel 652 Proeftijd

1. Indien partijen een proeftijd overeenkomen, dient deze voor beide partijen gelijk te

zijn en op niet langer dan twee maanden te worden gesteld.

2. Elk beding waarbij de proeftijd niet voor beide partijen gelijk is dan wel op langer

dan twee maanden wordt gesteld, alsmede elk beding waarbij door het aangaan van een nieuwe

proeftijd de gezamenlijke proeftijden langer dan twee maanden worden, is nietig.

Artikel 653 Concurrentiebeding

1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij

deze laatste wordt beperkt in

zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is

slechts geldig, indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een

meerderjarigewerknemer.

2. De rechter kan zulk een beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in

verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding

onbillijk wordt benadeeld.

3. Aan een beding als bedoeld in lid 1 kan de werkgever geen rechten ontlenen, indien

hij wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig

is.

4. Indien een beding als bedoeld in lid 1 de werknemer in belangrijke mate belemmert om

anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn, kan de rechter steeds bepalen dat

de werkgever voor de duur van de beperkingaan de werknemer een vergoeding moet betalen.

De rechter stelt de hoogte van deze vergoeding met het oog op de omstandigheden van het

geval naar billijkheid vast: hij kan toestaan dat de vergoeding op de door hem te bepalen

wijze in termijnen wordt betaald. De vergoeding is niet verschuldigd, indien de werknemer

wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is.

AFDELING 6 Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever

Artikel 654

1. Wanneer een arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt aangegaan of gewijzigd, zijn de

kosten van het geschrift en andere bijkomende kosten ten laste van de werkgever.

2. De werkgever is verplicht kosteloos een volledig, door hem ondertekend, afschrift

van het geschrift waarbij de arbeidsovereenkomst is aangegaan of gewijzigd, aan de

werknemer te verstrekken.

Artikel 655

1. De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke opgave te verstrekken met

tenminste de volgende gegevens:

a. naam en woonplaats van partijen;

b. de plaats of plaatsen waarde arbeid wordt verricht;

c. de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;

d. het tijdstip van indiensttreding;

e. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst:

f. de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;

g. de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van

berekening van deze termijnen;

h. het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon afhankelijk is van

de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden

hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is

gemoeid:

i. de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week:

j. of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;

k. indiende werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaam zal zijn buiten

Nederland, mede de duur van die werkzaamheid, de huisvesting, de toepasselijkheid van de

Nederlandse sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor de uitvoering van die

wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de

vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is;

1. de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een

bevoegd publiekrechtelijk orgaan.

2. Voor zover de gegevens, bedoeld in lid 1, onderdelen a tot en met j, zijn vermeld in

een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst of in de opgave, bedoeld in artikel 626,

kan vermelding achterwege blijven. Voor zover de gegevens, bedoeld in het eerste lid,

onderdelen f tot en met zijn vermeld in een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst

of regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan, kan worden volstaan met

een verwijzing naar deze overeenkomst of regeling.

3. De werkgever verstrekt de opgave binnen een maand na de aanvang van de werkzaamheden

of zoveel eerder als de overeenkomst eindigt. De gegevens, bedoeld in lid 1, onderdeel k,

worden verstrekt voor het vertrek. De opgave wordt door de werkgever ondertekend.

Wijziging in de gegevens wordt binnen een maand nadat de wijziging van kracht is geworden,

aan de werknemer schriftelijk medegedeeld, tenzij deze voortvloeit uit wijziging van een

wettelijk voorschrift, collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een

bevoegd publiekrechtelijk orgaan.

4. Indien de overeenkomst betreft het doorgaans op minder dan drie dagen per week

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend verrichten van huishoudelijke of persoonlijke diensten

ten behoeve van een natuurlijk persoon, behoeft de werkgever slechts op verlangen van de

werknemer de gegevens te verstrekken.

5. De werkgever die weigert de opgave te verstrekken of daarin onjuiste mededelingen

opneemt, is jegens de werknemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

6. De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op een overeenkomst die

de voorwaarden regelt van een of meer arbeidsovereenkomsten die partijen zullen sluiten

indien na oproep arbeid wordt verricht, en op het aangaan van een andere overeenkomst dan

een arbeidsovereenkomst, al dan niet gevolgd door andere soortgelijke overeenkomsten,

waarbij de ene partij, natuurlijk persoon, zich verbindt voor de andere partij tegen

beloning arbeid te verrichten, tenzij deze overeenkomst wordt aangegaan in beroep of

bedrijf- Op dein dit lid bedoelde overeenkomsten is artikel 654 van overeenkomstige

toepassing.

7. Indien lid 6 van toepassing is, wordt in de schriftelijke opgave, bedoeld in lid 1,

tevens vermeld welke overeenkomst is aangegaan.

8. Een beding in strijd met dit artikel is nietig.

Artikel 656 getuigschrift

1, De werkgever is verplicht hij het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer op

diens een verzoek een getuigschrift uit te reiken.

2. Het getuigschrift vermeldt:

a. de aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week;

b. de begindatum en de einddatum van het dienstverband; 

c. een opgave van de wijze

waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;

d. een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd;

e. indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, de reden daartoe.

3. De in lid 2, onderdelen c, d en e, genoemde gegevens worden

slechts op verzoek van

de werknemer in het getuigschrift vermeld.

4. Indien de werknemer de

arbeidsovereenkomst heeft opgezegd

en hij deswege schadeplichtig is geworden, is de werkgever

gerechtigddit in het getuigschrift te vermelden.

5. De werkgever die weigert het gevraagde getuigschrift af te geven, nalaat

aan een verzoek als bedoeld in lid 3 te voldoen, in het getuigschrift door opzet

of schuldonjuiste mededelingen opneemt of het getuigschrift van een kenmerk

voorziet of op een bepaalde wijze inricht om daarmee aangaande de werknemer enig

mededeling te doen die niet in de

bewoordingen van het getuigschrift is vervat, is zowel jegens de

werknemer als jegens derden aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

6. Van dit artikel kan niet ten

nadele van de werknemerworden afgeweken.

OUD: oud 4. Indien de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en hij wetgeving

verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen

waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is; de

toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een bevoegd

publiekrechtelijk orgaan.

oud 2. Voorzover de gegevens, bedoeld in lid 1, onderdelen a tot en met j, zijn vermeld in

een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst of in de opgave, bedoeld in artikel 626,

kan vermelding achterwege blijven. Voor zover de gegevens, bedoeld in het eerste lid,

onderdelen f tot en met i, zijn vermeld in een toepasselijke Collectieve

arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan, kan

worden volstaan met een verwijzing naar deze Overeenkomst of regeling.

oud 3. De werkgever verstrekt de opgave binnen een maand na de aanvang van de werkzaamheden

of zo veel eerder als de overeenkomst eindigt. De gegevens, bedoeld in lid 1, onderdeel k,

worden verstrekt voor het vertrek. De opgave wordt door de werkgever ondertekend.

Wijziging in de gegevens wordt binnen een maand nadat de wijziging van kracht is geworden,

aan de werknemer schriftelijk medegedeeld, tenzij deze voortvloeit uit wijziging van een

wettelijk voorschrift, collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een

bevoegd publiekrechtelijk orgaan.

oud 4. Indien de Overeenkomst betreft het doorgaans op minder dan drie dagen per week

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend verrichten van huishoudelijke of persoonlijke diensten

ten behoeve van een natuurlijk persoon, behoeft de werkgever slechts op verlangen van de

werknemer de gegevens te verstrekken.

oud 5. De werkgever die weigert de opgave te verstrekken of daarin onjuiste mededelingen

opneemt, is jegens de werknemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

oud 6. De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op een Overeenkomst die

de voorwaarden regelt van een of meer arbeidsovereenkomsten die partijen zullen sluiten

indien na oproep arbeid wordt verricht, en op het aangaan van een andere overeenkomst dan

een arbeidsovereenkomst, al dan niet gevolgd door andere soortgelijke overeenkomsten,

waarbij de ene Partij, natuurlijk persoon, zich verbindt voor de andere partij tegen

beloning arbeid te verrichten, tenzij deze Overeenkomst wordt aangegaan in beroep of

bedrijf. Op de in dit lid bedoelde overeenkomsten is artikel 654 van overeenkomstige

toepassing

oud 7. Indien lid 6 van toepassing is, wordt in de schriftelijke opgave, bedoeld in lid 1,

tevens vermeld welke Overeenkomst is aangegaan.

oud 8. Een beding in strijd met dit artikel is nietig.

Artikel 657 vervallen

Artikel 658 Inrichting van werkplaats

ter voorkoming van ziekte

1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee

bij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede

voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te

verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening

van zijn werkzaamheden schade lijdt.

2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in

de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1

genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is

van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de

aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een

persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en

met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn

werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond

van de eerste zin van dit lid.

AFDELING 7 Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer

Artikel 659

1. De werknemer is verplicht de arbeid zelf te

verrichten; hij zich daarin niet dan met

toestemming van de werkgever door een derde doen vervangen.

2. De rechtsvordering tot nakoming van de arbeidsverplichting van de werknemer onder de

bepaling van een dwangsom of van gijzeling is niet toegelaten.

Artikel 660

De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van

de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de

onderneming van de werkgever, door of namens de werkgever binnen de grenzen van algemeen

verbindende voorschriften, of overeenkomst aan hem, al dan niet tegelijk met andere

werknemers, gegeven.

Artikel 661

Schade door werknemer

1. De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de

werkgever of aan een derdejegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is

gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een

gevolg is van zijn opzet of bewuste

roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval

kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin

is bepaald.

2. Afwijking van lid 1 en van artikel 170 lid 3 van Boek 6 ten nadele van de werknemer

is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomsten slechts voor zover de werknemer te

dier zake verzekerd is.

AFDELING 8 Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming

Artikel 662

Voor de toepassing van deze afdeling wordt

a. onder onderneming een dienst of instelling begrepen;

b. onder overgang van een onderneming verstaan: overgang van een onderneming of een

onderdeel daarvan tengevolge van een overeenkomst, inzonderheid een overeenkomst tot

verkoop, verhuur, verpachting of uitgifte in vruchtgebruik.

Artikel 663

Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip

voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en

een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de

verkrijger. Evenwel is die werkgever

nog gedurende een jaarna de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de

nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan

voor dat

tijdstip.

Artikel 664

1. Artikel 663 is niet van toepassing op rechten en verplichtingen van de werkgever die

voortvloeien uit een toezegging omtrent pensioen als omschreven in artikel 1, eerste lid,

onderdeel a, van de Pensioen- en spaarfondsenwet, dan wel uit een spaarregeling als

bedoeld in artikel 3, eerste lid, van die wet.

2. Voor de nakoming van verplichtingen van de werkgever die op het tijdstip van de

overgang van de onderneming voor hem voortvloeien uit een pensioentoezegging of

spaarregeling als bedoeld in lid 1, waarop artikel 2, eerste lid, onderscheidenlijk 3,

eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet ingevolge het bij of krachtens die wet

bepaalde niet van toepassing is, is de verkrijger hoofdelijk verbonden naast de

eerstgenoemde.

3. Lid 2 is niet van toepassing voor wat betreft verplichtingen jegens een werknemer

die op het tijdstip van de overgang middellijk of onmiddellijk houder is van aandelen

die

ten minste een tiende gedeeltevan het geplaatste kapitaal van de onderneming

vertegenwoordigen.

Artikel 665

Indien de overgang van een onderneming een wijziging van de omstandigheden ten nadele van

de werknemer tot gevolg heeft en de arbeidsovereenkomst deswege wordt ontbonden ingevolge

artikel 685, geldt zij met het oog op de toepassing van lid 8 van dat artikel als

ontbonden wegens een reden welke voor rekening van de werkgever komt.

Artikel 666

1. Deze afdeling is niet van toepassing op de overgang van een onderneming indien de

werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort.

2 Deze afdeling is niet van toepassing met betrekking tot de bemanning van een

zeeschip.

AFDELING 9 Einde van de arbeidsovereenkomst

Artikel 667

1. Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken bij

overeenkomst of reglement, bij de wet of door het gebruik aangegeven.

2. Voorafgaande opzegging is in dat geval nodig:

a. indien zulks bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement is bepaald;

b. indien volgens de wet of het gebruik opzegging behoort plaats te vinden en daarvan

niet, waar zulks geoorloofd is, bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement

is afgeweken.

3. Een beding, krachtens hetwelk de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt

wegens

het in het huwelijktreden van de werknemer, is nietig.

4. Een beding, krachtens hetwelk de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt

wegens

zwangerschap of bevallingvan de werkneemster, is nietig.

Artikel 668

1 Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd, bedoeld in artikel 667 lid

1. door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet, wordt zij geacht voor dezelfde tijd,

doch telkens ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarden wederom te zijn

aangegaan.

2. Hetzelfde geldt, wanneer in de gevallen waarin opzegging nodig is, tijdige opzegging

achterwege blijft en de gevolgen van de voortzetting der arbeidsovereenkomst niet

opzettelijk zijn geregeld.

3. Indien een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst

is voortgezet, is voor

haar beëindiging voorafgaande opzegging nodig.

4. Voor de toepassing van lid 3 worden arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen,

welke elkander met tussenpozen van niet meer dan 31 dagen zijn

opgevolgd, geacht een

voortgezette arbeidsovereenkomst te vormen, tenzij de arbeidsovereenkomsten louter

betreffen het verrichten van losse, ongeregelde arbeid en zij ieder voor zich binnen 31

dagen eindigen.

5. Van de leden 3 en 4 kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst

of bij regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan.

Artikel 669 Opzegging

Indien de duur van een arbeidsovereenkomst noch bij overeenkomst of reglement, noch bij de

wet of door het gebruik is aangegeven, heeft ieder der partijen het recht de

arbeidsovereenkomst te doen eindigen door

opzegging.

Artikel 670 Opzeggingsverboden

1. De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt

is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte,

tenzij de ongeschiktheid:

a. ten minste twee jaren heeft

geduurd, of

b. een aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming

als bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

door de Regionaal Directeur van de

Arbeidsvoorzieningsorganisatieis ontvangen.

2. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werkneemster niet opzeggen gedurende de

zwangerschap. De werkgever kan ter staving van de zwangerschap een verklaring van een

arts of van een verloskundige verlangen. Voorts kan de werkgever de

arbeidsovereenkomst van de werkneemster niet opzeggen gedurende de periode

waarin zij ingevolge de artikelen 29a, eerste lid, van de Ziektewet of 22,

eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen recht op

ziekengeld of recht op een uitkering heeft in verband met haar bevalling en na

werkhervatting, gedurende het tijdvak van zes weken aansluitend op die periode

dan wel aansluitend op de periode, bedoeld in artikel 29a, zevende lid, van de

Ziektewet of op de periode die aanvangt na een periode van ongeschiktheid tot

het verrichten van arbeid die haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan

voorafgaande zwangerschap aansluitend op de dag, bedoeld in artikel 22, vierde

lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

3. De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer verhinderd is de

bedongen arbeid te verrichten, omdat hij als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling

van zijn militaire dienst of vervangende dienst.

4. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer die lid is van

een ondernemingsraad, van een

centrale ondernemingsraad, van een groepsondernemingsraad, van een

personeelsvertegenwoordiging, van een arbocommissie of van een bijzondere

onderhandelingsgroep of een Europese ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op

de Europese ondernemingsraden, dan wel die krachtens die wet optreedt als

vertegenwoordiger bij een andere wijze van informatieverstrekking en raadpleging

van werknemers, niet opzeggen.

Indien de werkgever aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging

een secretaris heeft toegevoegd,

is de eerste volzin op die secretaris van overeenkomstige toepassing. Indien de

werkgever aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd is de eerste

volzin van dit lid van overeenkomstige toepassing op die secretaris.

5. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens het

lidmaatschap van de werknemer van een vereniging

van werknemers die krachtens statuten ten doel heeft de belangen

van de leden als werknemerte behartigen dan wel wegens het verrichten

van of deelnemen aan activiteiten ten behoeve van die vereniging, tenzij die

activiteiten in de arbeidstijd van de werknemer worden verricht zonder

toestemming van de werkgever.

6. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer die daarvoor

verlof heeft, niet opzeggen wegens het bijwonen van vergaderingen als bedoeld in

artikel 643. Hetzelfde geldt indien tussen partijen geen

overeenstemming over het verlof bestaat zolang de rechter omtrent het verlof niet

heeft beschikt.

7. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens de

omstandigheid dat de werknemer zijn recht op ouderschapsverlof

geldend maakt.

8. Van de leden 1 en 3 kan slechts worden afgeweken bij collectieve

arbeidsovereenkomstof bij regeling door of namens een daartoe bevoegd

bestuursorgaan.

Artikel 670a

1. De werkgever kan zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter de

arbeidsovereenkomst niet opzeggen met een werknemer die:

a. geplaatst is op een kandidatenlijst voor een ondernemingsraad dan wel een

personeelsvertegenwoordiging of korter dan twee jaren geleden lid is geweest van

een ondernemingsraad, van een centrale ondernemingsraad, van een

groepsondernemingsraad of van een commissie van die raden, van een

personeelsvertegenwoordiging of van een bijzondere onderhandelingsgroep of een

Europese ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Europese ondernemingsraden

dan wel die korter dan twee jaren geleden krachtens die wet is opgetreden als

vertegenwoordiger bij een andere wijze van informatieverstrekking en raadpleging

van werknemers;

b. lid is van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad, van een

centrale ondernemingsraad of van een groepsondernemingsraad;

c. korter dan twee jaar geleden lid is geweest van de

arbocommissie;

d. als mentor of als deskundige werknemer als bedoeld in artikel 8, vijfde

lid, onderscheidenlijk 17, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet werkzaam

is.

2. De toestemming van de kantonrechter wordt gevraagd bij verzoekschrift. De

kantonrechter verleent de toestemming slechts

indien de werkgever aannemelijk

heeft gemaakt dat opzegging geen verband houdt met een omstandigheidals bedoeld

in lid 1. Van de uitspraak staat geen hoger beroep of beroep in cassatie open.

Artikel 670b

1. De artikelen 670 en 670a zijn niet van toepassing bij een opzegging

gedurende de proeftijd of wegens een dringende reden.

2. De leden 1 tot en met 7 van artikel 670 en artikel 670a zijn niet van

toepassingindien de werknemer schriftelijk met de opzegging instemt of indien

de opzegging geschiedt wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de

onderneming of van het onderdeel van de onderneming, waarin de werknemer

uitsluitend of hoofdzakelijk werkzaam is.De opzegging wegens beëindiging van

de werkzaamheden kan evenwel niet betreffen de werkneemster die recht heeft op

ziekengeld in de periode bedoeld in de artikelen 29a, eerste lid, van de

Ziektewet of 22, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

zelfstandigen.

Artikel 671 VERVALLEN

1. De termijn van opzegging is gelijk aan de tijd die gewoonlijk tussen twee opvolgende

uitbetalingen van het in geld vastgesteld loon verstrijkt, doch niet langer dan zes weken.

Deze beperking geldt niet voor zover een langere duur uit lid 2 en uit artikel 672

voortspruit.

2. Bij schriftelijk aangegane overeenkomst of bij reglement mag van de eerste zin van

lid 1 worden afgeweken, mits de termijn van opzegging niet langer is dan zes maanden en

voor de werkgever niet korter wordt gesteld dan voor de werknemer Is slechts voor een der

partijen een regeling getroffen, dan geldt zij ook voor de andere; is een kortere termijn

voor de werkgever bepaald dan voor de werknemer dan geldt de langste termijn ook voor de

werkgever; is een langere termijn bepaald dan geoorloofd was, dan geldt de langste

geoorloofde termijn.

Artikel 672 Opzeggingstermijnen

1. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke

overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen.

2. De door de werkgever in

acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op

de dag van opzegging:

a. korter dan vijf jaar heeft

geduurd: één maand;

b. vijf jaar of langer, maar

korter dan tien jaar heeft geduurd: twee

maanden;

c. tien jaar of langer, maar

korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie

maanden;

d. vijftien jaar of langer

heeft geduurd: vier maanden.

3. de door de werknemer in

acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één

maand.

4. Indien toestemming als bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit

Arbeidsverhoudingen 1945 is verleend, wordt de door de werkgever in acht te

nemen termijn van opzegging verkort met één

maand, met dien verstande dat de

resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt.

5. De termijn, bedoelt in lid 2, kan slechts worden verkort bij collectieve

arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd

bestuursorgaan. De termijn kan schriftelijk worden verlengd.

6. Van de termijn, bedoeld in lid 3, kan schriftelijk worden afgeweken. De

termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging niet langer dan zes

maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de

werknemer.

7. Van lid 4 kan, voor zover het betreft de resterende termijn van opzegging

van één maand, slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling

doorof namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele

van de werknemer.

8. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een

daartoe bevoegd bestuursorgaan, mag de termijn van opzegging, bedoeld in lid 6,

tweede volzin, voor de werkgever worden verkort, mits de termijn niet korter is

dan die voor de werknemer.

9. Voor de toepassing van lid 2 worden arbeidsovereenkomsten geacht

eenzelfde, niet onderbroken arbeidsovereenkomst te vormen in geval van herstel

van de arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 682.

Artikel 673 VERVALLEN

1. Voor de toepassing van artikel 672 lid 1 worden arbeidsovereenkomsten geacht een

zelfde, niet onderbroken arbeidsovereenkomst te vormen:

a. indien zij bestaan hebben tussen dezelfde partijen en elkander met tussenpozen van

niet meer dan 31 dagen zijn opgevolgd, tenzij de arbeidsovereenkomsten louter hebben

betroffen het verrichten van losse, ongeregelde arbeid en zij ieder voor zich binnen 31

dagen zijn geëindigd;

b. indien een zelfde werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende

werkgevers, die redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid

elkanders opvolger te zijn;

c. in geval van herstel van de arbeidsverhouding ingevolge artikel 682.

2. Van lid 1 kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij

regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan.

Artikel 674 Dood van de werknemer

1. De arbeidsovereenkomst eindigt door de dood van de werknemer.

2. Niettemin is de werkgever verplicht aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer

over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand

na die waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering te verlenen ten bedrage van het

loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder nagelaten betrekkingen verstaan de

langstlevende der echtgenoten, indiende overleden werknemer niet duurzaam gescheiden van

de andere echtgenoot leefde, dan wel de met de echtgenoot op grond van een wettelijk

voorgeschreven ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering terzake van de uitkering bij

overlijden gelijkgestelde persoon, of bij ontstentenis van deze de minderjarige wettige

of natuurlijke kinderen.

4. De overlijdensuitkering, bedoeld in lid 2, kan worden verminderd met het bedrag van

de uitkering dat aan de nagelaten betrekkingen terzake van het overlijden van de werknemer

toekomt krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of

arbeidsongeschiktheidsverzekering.

5. Lid 2 geldt niet indien tengevolge van het toedoen van de werknemer geen aanspraak

bestaat op een uitkering krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of

arbeidsongeschiktheidsverzekering.

6. Van dit artikel kan niet ten nadele van de nagelaten betrekkingen worden afgeweken.

Artikel 675

De arbeidsovereenkomst eindigt niet door de dood van de

werkgever, tenzij uit de

overeenkomst het tegendeel voortvloeit. Echter zijn zowel de erfgenamen van de werkgever

als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst, voor een bepaalde tijd aangegaan, door

opzegging met inachtneming van de artikelen 870, 671 en 672 te doen eindigen, als ware

zij aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 676 Proeftijd

1. Indien een proeftijd is bedongen, is ieder der partijen, zolang die tijd niet is

verstreken, bevoegd de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of zonder inachtneming van de

voor opzegging geldende bepalingen te doen eindigen.

2. Bij een zodanige beëindiging zijnde artikelen 681 en 682 niet van toepassing.

Artikel 677 Schadeplichtig bij beëindiging

1. Ieder der partijen kan de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of zonder inachtneming

van de voor opzegging geldende bepalingen doen eindigen, doch de partij die dit doet

zonder dat de wederpartij daarin toestemt, is schadeplichtig, tenzij

zij de

dienstbetrekking aldus doet eindigen om een dringende, aan de wederpartij onverwijld

medegedeelde reden.

2. Indien de werkgever zonder dat de werknemer daarin toestemt de arbeidsovereenkomst

zonder opzeggingdoet eindigen, zijnde leden 2,3, 4 en 5 van artikel 670 van

overeenkomstige toepassing, tenzij hij de arbeidsovereenkomst aldus doet eindigen om een

dringende, aan de wederpartij onverwijld medegedeelde reden,

3. Eveneens is schadeplichtig de partij die door opzet of schuld aan de wederpartij een

dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of zonder

inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen te doen eindigen, indien de

wederpartij van die bevoegdheid heeft gebruik gemaakt of de rechter op die grond krachtens

artikel 685 de arbeidsovereenkomst ontbonden heeft verklaard.

4. Ingeval een der partijen schadeplichtig is, heeft de wederpartij de keus de in

artikel 680 genoemde gefixeerde schadevergoeding of een

volledige schadevergoeding te

vorderen.

5. Het niet in acht nemen van artikel 670, lid 2,3, 4 of 5, of van lid 2 maakt de

werkgever niet schadeplichtig. De werknemer kan in die gevallen gedurende twee maanden na

de opzegging of na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst indien de werkgever deze

anders dan door opzegging heeft doen eindigen, een beroep doen op de vernietigingsgrond.

Artikel 55 van Boek 3 is niet van toepassing.

Artikel 678 Dringende redenen voor werkgever

1. Voor de werkgever worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 677

beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge

hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst

te laten voortduren.

2. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:

a. wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid

door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse

inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is

geëindigd;

b. wanneer hij in ernstige mate

de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de

arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;

c. wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk

gedrag,

d. wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere

misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;

e. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers

mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;

f. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers

verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede

zeden;

g. wanneer hij opzettelijk, of

ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de

werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;

h. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen

aan

ernstig gevaar blootstelt;

i. wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever,

die hij behoorde geheim te houden,

bekendmaakt;

j. wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of

opdrachten, hem

door of namens de werkgever verstrekt;

k. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten

veronachtzaamt, welke de

arbeidsovereenkomst hem oplegt;

1. wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen

arbeid te verrichten.

3. Bedingen waarbij aan de werkgever de beslissing wordt overgelaten of er een

dringende reden in de zin van artikel 877 lid 1 aanwezig is, zijn nietig.

Artikel 679 Dringende redenen voor werknemer

1. Voor de werknemer worden als dringende redenen in de zin van artikel 677 lid 1

beschouwd zodanige omstandigheden, die tengevolge hebben dat van de werknemer

redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

2 Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden;

a. wanneer de werkgever de werknemer, diens familieleden of huisgenoten mishandelt,

grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt, of gedoogtdat dergelijke handelingen

door een van huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd;

b. wanneer hij de werknemer, diens familieleden of huisgenoten verleidt of tracht te

verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden, of gedoogtdat een

dergelijke verleiding of poging tot verleiding door een van zijn huisgenoten of

ondergeschikten worden gepleegd;

c. wanneer hij het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd

voldoet:

d. wanneer hij, waar kost en inwoning overeengekomen zijn, niet op behoorlijke wijze

daarin voorziet;

e. wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te

verrichten arbeid is vastgesteld, geen voldoende arbeid

verschaft;

f.  wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te

verrichten arbeid is vastgesteld, de bedongen hulp niet of niet in behoorlijke mate

verschaft:

g. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt welke de

arbeidsovereenkomst hem oplegt;

h. wanneer hij, zonder dat de aard van de arbeidsovereenkomst dit medebrengt, de

werknemer niettegenstaande diens weigering gelast arbeid in het bedrijf van een andere

werkgever te verrichten;

i. wanneer de voortduring van de arbeidsovereenkomst voor de

werknemer zou zijn verbonden met ernstige gevaren voor leven, gezondheid, redelijkheid of

goede naam, die niet duidelijk waren ten tijde van het sluiten van de

arbeidsovereenkomst;

j. wanneer de werknemer door ziekte of andere oorzaken zonder zijn toedoen buiten staat

geraakt de bedongen arbeid te verrichten.

3. Bedingen waarbij aan de werknemer de beslissing wordt overgelaten of er een

dringende reden in de zin van artikel 677 lid 1 aanwezig is, zijn nietig

Artikel 680 gefixeerde schadevergoeding

1. De gefixeerde schadevergoeding, bedoeld in artikel 677 lid 4, is gelijk aan het bedrag

van het in geld vastgesteld loon voor de tijd, dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige

beëindiging had behoren voort te duren.

2. Is het loon van de werknemer, hetzij voor het geheel, hetzij gedeeltelijk, niet naar

tijdruimte vastgesteld, dan geldt de maatstaf van artikel 618.

3. Elk beding waarbij ten behoeve van de werknemer een gefixeerde schadevergoeding

tot

een lager bedragwordt bedongen, is nietig.

4. Bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement mag een gefixeerde schadevergoeding

tot een hoger bedrag worden vastgesteld.

5. De rechter is bevoegd de gefixeerde schadevergoeding, zo deze hem met het oog op de

omstandigheden van het geval bovenmatig

voorkomt, op een kleinere som te bepalen, doch

niet op minder dan het in geld vastgesteld loon voor de duur van de opzeggingstermijn

ingevolge de artikelen 670, 671 en 672, noch op minder dan het in geld vastgesteld loon

voor 3 maanden.

6. Indien de door de werknemer verschuldigde gefixeerde schadevergoeding meer bedraagt

dan het in geld vastgesteld loon voor een maand of de door de werkgever verschuldigde

gefixeerde schadevergoeding meer bedraagt dan het in geld vastgesteld loon voor 3 maanden,

kan de rechter toestaan dat de schadevergoeding op door hem te bepalen wijze in

termijnen

wordt betaald

7. Over het bedrag van de verschuldigde gefixeerde schadevergoeding is de wettelijke

rente verschuldigd, te rekenen van de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Artikel 681 Kennelijk onredelijk geacht

1. Indien een van de partijen de arbeidsovereenkomst, al of niet met inachtneming van de

voor de beëindiging geldende bepalingen, kennelijk onredelijk doet eindigen,

kan de

rechter steeds aan de wederpartij een schadevergoeding toekennen.

2. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zal onder andere

kennelijk

onredelijk geachtkunnen worden:

a. wanneer deze geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave van een voorgewende

of valse reden;

b. wanneer, mede in aanmerking genomen de voor de werknemer getroffen voorzieningen en

de voor hem bestaande mogelijkheden om ander passend werk te vinden, de gevolgen van de

beëindiging voor hem te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij

de beëindiging;

c. wanneer deze geschiedt in verband met een verhindering van de werknemer om de

bedongen arbeid te verrichten als bedoeld in artikel 670 lid 5;

d. wanneer deze geschiedt in afwijking van een in de bedrijfstak of de onderneming

krachtens wettige regeling of gebruik geldende getalsverhouding- of

anciënniteitsregeling, tenzij hiervoor zwaarwichtige gronden aanwezig zijn;

e. wanneer deze geschiedt wegens het enkele feit dat de werknemer met een

beroep op een

ernstig gewetensbezwaar weigertde bedongen arbeid te verrichten.

3. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zal onder andere kennelijk

onredelijk geacht kunnen worden:

a. wanneer deze geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave van een voorgewende

of valse reden;

b. wanneer de gevolgen van de beëindiging voor de werkgever te ernstig zijn in

vergelijking met het belang van de werknemer bij de beëindiging.

4. Een beding waarbij aan een van de partijen de beslissing wordt overgelaten of de

arbeidsovereenkomst al of niet kennelijk onredelijk is beëindigd, is nietig.

Artikel 682 Afkoopsom / gouden handdruk

1. De rechter kan de partij die schadeplichtig is geworden volgens artikel 677 of die de

arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk doet eindigen, ook veroordelen de

arbeidsverhouding te herstellen.

2- Indien de rechter een zodanige veroordeling uitspreekt, kan hij bepalen voor of op

welk tijdstip de arbeidsverhouding moet worden hersteld en kan hij voorzieningen treffen

omtrent de rechtsgevolgen van de onderbreking.

3. De rechter kan in het vonnis, houdende de veroordeling tot herstel van de

arbeidsverhouding, bepalen dat de verplichting tot herstel vervalt door betaling van een

in het vonnis vastgestelde afkoopsom. Is in het vonnis geen afkoopsom vastgesteld, dan zal

de rechter deze alsnog vaststellen, indien een van de partijen daartoe een verzoek

indient. Een zodanig verzoek, door de tot herstel veroordeelde partij ingediend, schorst

de tenuitvoerlegging van het vonnis, voor zover het betreft de veroordeling tot herstel

van de arbeidsverhouding, totdat op het verzoek is beslist, met dien verstande dat wanneer

het verzoek is ingediend door de werkgever, deze in ieder geval verplicht blijft gedurende

de schorsing het loon te betalen.

4. De rechter stelt de hoogte van de afkoopsom met het oog op de omstandigheden van het

geval naar billijkheid vast; hij kan toestaan dat de afkoopsom op door hem te bepalen

wijze in termijnen wordt betaald.

5. Indien een afkoopsom wegens het niet naleven van een verplichting om een

arbeidsverhouding te herstellen op andere wijze is vastgesteld, kan de rechter het bedrag

van de verschuldigde afkoopsom op verzoek van de meest gerede partij wijzigen in zodanig

bedrag als hem met het oog op de omstandigheden van het geval billijk zal voorkomen en kan

hij toelaten dat de afkoopsom op door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald.

Artikel 683

1. Iedere rechtsvordering krachtens artikelen 677 lid 4,681 lid 1 en 682 lid 1, verjaart

na verloop van zes maanden.

2. Iedere rechtsvordering van de werknemer in verband met de vernietiging van de

beëindiging van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 677 lid 5, verjaart na verloop

van zes maanden.

Artikel 684

1. Indiende arbeidsovereenkomst is aangegaan voor langer dan vijf jaren of voor de duur

van het leven van een bepaalde persoon, is niettemin de werknemer bevoegd, van het

tijdstip waarop vijf jaren sedert haar aanvang zijn verlopen, haar op te zeggen met

inachtneming van een termijn van zes maanden.

2. Elk beding waarbij deze bevoegdheid tot opzegging wordt uitgesloten of beperkt, is

nietig.

Artikel 685 Ontbinding wegens gewichtige redenen

1. Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich tot de kantonrechter te wenden met

het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. Elk beding

waarbij deze bevoegdheid wordt uitgesloten of beperkt, is nietig.

2. Als gewichtige redenen worden beschouwd omstandigheden die een

dringende reden als

bedoeld in artikel 677 lid 1 zouden hebben opgeleverd indien de arbeidsovereenkomst deswege

onverwijld beëindigd zou zijn, alsook veranderingen in de

omstandigheden, welke van dien

aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort

te eindigen.

3. Het verzoek wordt gedaan aan de ingevolge de artikelen 97 tot en met 99 van het

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegde kantonrechter.

4. Het verzoekschrift vermeldt de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht,

alsmede de naam en de woonplaats of bij gebreke van een woonplaats in Nederland het

werkelijk verblijf van de wederpartij.

5. De kantonrechter kan, indien het verzoek verknocht is aan een zaak die tussen

dezelfde personen reeds voor een andere rechter aanhangig is, de verwijzing naar die

andere rechter bevelen. De griffier zendt een afschrift van de beschikking, alsmede het

verzoekschrift en de overige stukken van het geding ter verdere behandeling aan de rechter

naar wie is verwezen.

6. De behandeling vangt niet later aan dan

in de vierde week volgende op die waarin het

verzoekschrift is ingediend.

7. Indien de rechter het verzoek inwilligt, bepaalt hij op welk tijdstip de

arbeidsovereenkomst eindigt.

8. Indien de rechter het verzoek inwilligt wegens veranderingen in de omstandigheden

kan hij, zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt, aan

een van de partijen ten laste van de wederpartij een vergoeding toekennen; hij kan

toestaan dat de vergoeding op door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald.

9. Alvorens een ontbinding waaraan een vergoeding verbonden wordt, uit te spreken,

stelt de rechter de partijen van zijn voornemen in kennis en stelt hij een termijn, binnen

welke de verzoeker de bevoegdheid heeft zijn verzoek in te

trekken. Indien de verzoeker

dat doet, zal de rechter alleen een beslissing geven omtrent de proceskosten.

10. Lid 9 is van overeenkomstige toepassing indien de rechter voornemens is een

ontbinding uit te spreken zonder daaraan een door de verzoeker verzochte vergoeding te

verbinden.

11. Tegen een beschikking krachtens dit artikel kan hoger beroep

noch cassatie worden

ingesteld.

Artikel 686

De bepalingen van deze afdeling sluiten voor geen van beide partijen de mogelijkheid uit

van ontbinding wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomsten van

schadevergoeding. De ontbinding kan slechts door de rechter worden uitgesproken.

Artikel 690

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de

werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de

werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze

aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en

leiding van de derde.

Ter verduidelijking gebruikt Empathy bij wetteksten de volgende kleurmarkering: ©

geel: de kern van de bepaling

blauw: verwijzing naar andere relevante bepalingen

groen: de persoon waar het om gaat of die een actie moet

ondernemen

oranje: (bijzondere) voorwaarde

roze: termijnen

Blauw & onderstreept zijn hyperlinks zoals bij voorbeeld terug naar Empathy.nLaw homepage

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s