Arborecht.nl


Verplichting tot voeren van Arbobeleid intimidatie. Elke werkgever is verplicht een beleid te formuleren over de preventie van intimidatie. Dit beleid & de praktijk moet minimaal het volgende inhouden:

  • Duidelijke definitie van intimidatie: wat verstaat de werkgever onder verschillende vormen van intimidatie. Zie ook wetten zoals Algemene Wet Bestuursrecht; Algemene wet gelijke behandeling
  • Expliciet formuleren dat intimidatie niet wordt geduld en hoe er op wordt gereageerd.
  • Expliciet en limitatief opsommen welke maatregelen de werkgever zal kunnen nemen in geval van geconstateerde vormen van intimidatie.
  • Procedures in het kader van het klachtrecht moeten eenduidig op papier staan. Daarin staat vermeldt hoe de vertrouwenspersoon kan worden benaderd en welke waarborgen er zijn voor geheimhouding. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij een klachtencommissie. De procedure wordt opgenomen in een klachtreglement.

Mediation als Alternatief

Welkom op online Arborecht.nl. Op deze site kunt u met behulp van een inlogcode kennisnemen van een up-to-date publicatie. Na betaling kunt u de publicatie downloaden, bewaren op uw computer en voor eigen gebruik uitprinten. Nu bestellen via ActUmail.biedmeer.nl dan gebruikt u de managementstool uit de arbocatalogus snel.

Gewenst bij ongewenst gedrag seksuele intimidatie

Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht

Mediation voor verwijzers, Verwijzing handreiking voor (juridische) dienstverleners naar bemiddelaar, mediator, arbiter, geschillencommissie, klachtencommissie of rechter

Checklist Opvang na potentieel traumatische incidenten. Vragenlijst voor de opvang van medewerkers die te maken hebben gehad met agressie en geweld door externen

Checklist Conflictoplossing. Vragenlijst voor de keuze van de meest kansrijke oplossingsmodaliteit

Checklist ongewenst gedrag. Vragenlijsten voor het zorgvuldig omgaan met signalen over ongewenst gedrag

Herstelbemiddeling tussen slachtoffer & pleger van intimidatie, Herstel en beperken materiële, financiële en emotionele schade.’ Tijdschrift voor de Politie 64(2002).
English abstract

Bemiddeling als Alternatief, Handreiking voor hulp- en dienstverleners Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2001; 2e druk 2010. auteurs: Michael Boelrijk &  Bert la Poutré ISBN 978903133636x

`Arbo-klachtrechtals Human Resources Management instrument’, Personeelsbeleid36 (2000)

Nieuw klachtrecht in het kader van arbeid’ Tijdschrift ArbeidsRecht 7 (2000)

`Is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep over intimidatie begrijpelijk ?‘, Nederlands Juristen Blad 75 (2000),

Gezocht: pedo-gerichte jeugdhulpverleners, commentaar op de VOG-richtlijn.’ Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 8 (1996)

`Het mes snijdt aan twee kanten. Wapens weren van scholen’, Tijdschrift voor de Politie57 (1995)

Actumail publishs online Methodical skills for professionals , the quality of professional practitioners (legal) service, HR specialists, HR managers, confidants and helpers. This series is especially written for lawyers, mediation staff, staff legal office and courts. The set of methodological skills for professionals, students and professionals offer insight into the description of background and significance and certainly practical application of methodological skills. Every part of the series presents a method, practice or a methodology that is coherent set of understanding of the professional actions. Each edition in this series contains a set of guidance, questionnaires and flow charts for production work.

Arborecht 

Checklist Opvang na potentieel traumatische incident. Vragenlijst voor de opvang van medewerkers die te maken hebben gehad met agressie, geweld, accident.

Checklist Conflictoplossing Vragenlijst voor de keuze van de meest kansrijke oplossingsmodaliteit / conflictmanagement

Checklist ongewenst gedrag Vragenlijsten voor het zorgvuldig omgaan met signalen over ongewenst gedrag

Gewenst bij ongewenst gedrag, Communicatie over Arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en klachtrecht, Michael Boelrijk, 1e:2003, 2e druk ActUmail, 2006 ISBN 978-90-78470-03

Bemiddeling als Alternatief, Handreiking voor hulp- en dienstverleners Houten: Bohn Stafleu van Loghum,2001. Bert la Poutré & Michael Boelrijk ISBN 978-903133636x 2e druk 2010:

Mediation voor Verwijzers, Verwijzing handreiking voor (juridische) dienstverleners naar bemiddelaar, mediator, arbiter, geschillencommissie, klachtencommissie of rechter. Michael Boelrijk, ActUmail, 2005, ISBN 978-90-78470-01-4

Situationele arbeidsongeschiktheid ? Het Engelse Chartered management Institute hoort in het langlopende onderzoek BanBullyingAtWork campagne dat volgens de managers zelf, slechte managementvaardigheden de belangrijkste oorzaak is voor pesten onder de teamleden. Volgens eigen zeggen van 50% van de managers is de autoritaire wijze en de persoonlijkheid een belangrijke stimulans voor het pesten. Daarnaast zijn onrealistische doelstellingen debet aan het ongewenste gedrag. Veel managers ontbreekt het aan de vaardigheden om in te grijpen bij incidenten van intimidatie en pesten.

Arbo-klachtrecht als Human Resource Management instrument Personeelsbeleid 36 (2000)

Overweeg ADR bij ambtenarenconflicten Nederlands Juristen Blad 76 (2001)

De Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (WULBZ) maakt het sinds 13 juni 2008 mogelijk een veroorzaker van arbeidsongeschiktheid aansprakelijk te stellen voor de re-integratiekosten. Dus niet voor alleen de loondoorbetaling, maar ook de kosten van re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer verhaalbaar op degene die diens arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Deze regeling heeft zelfs een terugwerkende kracht tot vijf jaren terug.Per 1 november 2008 hoeft een zieke werknemer pas in 42ste week worden gemeldt bij het UWV (dit was in 13e week)De AxBxC kantonrechtersformule bij het vaststellen van een ontslagvergoeding wijzigt januari 2009. Factor A is als volgt. Tot 35 levensjaren een ½ dienstjaar; tussen 35 en 45 levensjaren één dienstjaar; bij 45 tot 55 levensjaren faxtor 1½ dienstjaren en als de werknemer 55 of ouder is dan geldt 2 dienstjaren.

Let op de grondige wijzigingen van de arbowet per 1 januari 2007. Daarbij is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van maatregelen voor arbeidsomstandigheden veel meer bij de individuele werkgever gelegd. In deze nieuwe herziening komen de nieuwe termen als arbocatalogus en arbocatalogi op. Op grond van de Wet van 7 april 2005 Staatsblad 2005,202 zal de Arbowetgeving per 1 juli 2005 drastisch worden gewijzigd. De verplichte inschakeling van een arbodienst vervalt. Wel moet er altijd instemming zijn van de vakbonden, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de wijze waarop de arbodienstverlening is geregeld. Als branches en ondernemingen geen gebruikmaken van een arbodienst, moeten ze er wel voor zorgen dat de arbodienstverlening met voldoende kennis van zaken wordt aangepakt. Wat in de nieuwe wetgeving blijft is dat er altijd een contract moet zijn met een bedrijfsarts voor begeleiding van ziekteverzuim. Ook worden eisen gesteld aan de deskundigheid van degene die de zogenoemde Risico-inventarisatie en -evaluatie toetst. Voor deze zogenoemde Rie geldt voor kleine ondernemingen tot en met 10 werknemers dat zij gebruik mogen maken van een standaard checklist, die wel in de CAO moet zijn vastgesteld. In dat geval mag de verplichte toets van het Rie-document achterwege blijven. Voor bedrijven met minder dan 26 werknemers zullen de arbodiensten de verplichte externe toets van het Rie-document vereenvoudigd toetsen, waarbij in principe geen bedrijfsbezoek plaatsvindt. Bij invoering van de nieuwe wet moeten werkgevers zich laten bijstaand door één of meer deskundige werknemers (preventiewerkers) die verstand hebben van veiligheid en gezondheid bij de dagelijkse werkzaamheden in het eigen bedrijf. Bij kleinere bedrijven (minder dan 15 werknemers) mag de preventiewerker-functie ook uitgevoerd worden door de werkgever zelf. (Zie Kamerstukken 29814). Oude wetswijzigingen Arbowet.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s